Điều khoản

Điều khoản dịch vụ của Litvn

Có hiệu lực vào ngày 20 tháng 06 năm 2017

 

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

 1. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc truy cập, duyệt và sử dụng Dịch vụ để rút ngắn một bộ định vị tài nguyên thống nhất ("URL"), bạn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này và tất cả các quy tắc hoạt động khác, Các chính sách và thủ tục có thể được xuất bản theo từng thời điểm trên Dịch vụ bằng Litvn, mỗi phần được kết hợp theo tham chiếu và mỗi lần có thể được cập nhật mà không cần thông báo cho bạn.
 2. Một số Dịch vụ nhất định có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do Litvn chỉ định theo thời gian; Việc bạn sử dụng các Dịch vụ đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung được kết hợp với các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách tham khảo này.
 3. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, những người dùng đóng góp nội dung, thông tin, và các tài liệu hoặc dịch vụ khác, đã đăng ký hoặc cách khác.

2. SỬA ĐỔI

Litvn có quyền thay đổi hoặc thay thế bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào, hoặc thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào) vào bất kỳ lúc nào bởi Đăng một thông báo hoặc bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Dịch vụ hoặc qua e-mail. Litvn cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định của Dịch vụ hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc tất cả các Dịch vụ mà không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Dịch vụ này theo chu kỳ là những thay đổi. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó.

3. ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ

Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 13 tuổi, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng không thể sử dụng Dịch vụ. Litvn có thể, theo ý riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi các tiêu chuẩn đủ điều kiện vào bất kỳ lúc nào. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các Điều khoản Dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi Điều khoản Dịch vụ hoặc việc sử dụng các Dịch vụ bị cấm hoặc trong phạm vi cung cấp , Bán hoặc cung cấp Dịch vụ xung đột với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hơn nữa, Dịch vụ chỉ được cung cấp cho việc sử dụng của bạn, và không cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

4. ĐĂNG KÝ

Mặc dù một số tính năng của Dịch vụ có sẵn cho người dùng không đăng ký, để có quyền truy cập rộng rãi hơn vào Dịch vụ, bạn phải đăng ký với Litvn (tạo một "Tài khoản"). Để đăng ký, bạn phải cung cấp địa chỉ e-mail chính xác và chọn tên người dùng hoặc bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn với Facebook, Twitter hoặc các mạng xã hội được hỗ trợ khác. Bạn có trách nhiệm cập nhật tính chính xác của địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp cho Litvn để kết hợp với Tài khoản của bạn. Về tên người dùng, bạn không được (i) chọn hoặc sử dụng như tên người dùng của bạn, tên của người khác với ý định giả mạo người đó; (Ii) chọn hoặc sử dụng như tên người dùng của bạn, tên phải tuân theo bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác ngoài bạn mà không được ủy quyền thích hợp hoặc (iii) chọn hoặc sử dụng như tên người dùng của bạn, một tên khác có tính gây khó chịu, khiếm nhã hoặc khiêu dâm .

5. BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và để giữ an toàn cho Tài khoản của bạn. Bạn không được phép sử dụng một Tài khoản khác mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ vi phạm về an ninh hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của Bạn. Bạn không bao giờ nên xuất bản, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập cho Tài khoản của bạn.

6. DỊCH VỤ LITVN

 1. Liên kết Litvn Dịch vụ cho phép bạn rút ngắn và theo dõi URL bằng cách sử dụng tên miền Litvn làm liên kết. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, bạn có thể sử dụng Dịch vụ các mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ cho doanh nghiệp của mình.
 2. Các ứng dụng phần mềm Chúng tôi cung cấp các plugin của trình duyệt và các ứng dụng phần mềm mà bạn có thể tải xuống (máy tính hoặc thiết bị di động của bạn) để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, bạn có quyền sử dụng phần mềm này để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng Dịch vụ, như được cho phép bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn không được sửa đổi, phân phối lại, hoặc bán phần mềm, cũng như không thể bạn dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của phần mềm đó. Nếu bạn tải xuống phần mềm từ Apple App Store, Google Play hoặc cửa hàng ứng dụng khác ("Nhà cung cấp ứng dụng"), xin lưu ý rằng:
  1. Các Điều khoản Dịch vụ này được ký kết giữa chúng tôi, chứ không phải với Nhà cung cấp ứng dụng, và rằng chúng tôi (không phải là Nhà cung cấp ứng dụng) chịu trách nhiệm về phần mềm.
  2. Nhà cung cấp ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến phần mềm đó hoặc xử lý các yêu cầu bảo hành.
  3. Nhà cung cấp ứng dụng không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến phần mềm, như tuyên bố trách nhiệm sản phẩm, tuyên bố bảo vệ người tiêu dùng, khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ khiếu nại nào mà phần mềm không tuân thủ Bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định áp dụng.
  4. Nhà cung cấp ứng dụng là người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản Dịch vụ này liên quan đến giấy phép của bạn đối với phần mềm và Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ có quyền thực thi các Điều khoản Dịch vụ này liên quan đến giấy phép của bạn đối với phần mềm.
  5. Bạn cũng phải tuân thủ bất kỳ điều khoản áp dụng nào từ bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập khi sử dụng phần mềm.

7. LITVN SỐ LIỆU

 1. Định nghĩa Các tính năng nhất định của Dịch vụ cho phép Litvn thu thập và theo dõi số liệu và tạo các phân tích, liên quan đến URL được rút ngắn bằng Dịch vụ, nhóm các URL rút gọn được tạo ra bằng cách sử dụng Dịch vụ và các số liệu và phân tích khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ ("Litvn Số Liệu "). Litvn Số liệu bao gồm, nhưng không giới hạn:
  1. Lịch sử của tất cả các URL được rút ngắn bởi một Tài khoản cụ thể.
  2. Lịch sử của tất cả nhấp chuột trên một URL rút ngắn.
  3. Lịch sử chia sẻ URL rút ngắn thông qua các dịch vụ của bên thứ ba như Facebook và Twitter.
  4. Lịch sử URL giới thiệu cho các nhấp chuột của một URL rút ngắn.
  5. Lịch sử địa chỉ IP được sử dụng để truy cập URL rút ngắn.
  6. Trình bày bằng hình ảnh bất kỳ hoặc tất cả các bên trên (không bao gồm địa chỉ IP).
 2. Quyền sở hữu Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Litvn Số liệu được thu thập và / hoặc tạo ra đều thuộc sở hữu của Litvn và Litvn có quyền sử dụng, cấp phép, bán hoặc xử lý Litvn Số liệu cho bất kỳ mục đích nào.

8. NỘI DUNG

 1. Định nghĩa Nhằm mục đích của các Điều khoản Dịch vụ này, thuật ngữ "Nội dung" bao gồm, nhưng không giới hạn, các URL, URL rút ngắn, các URL được lưu trữ, gói hoặc gói URL, video, clip âm thanh, các bài viết và bình luận viết, thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh , Phần mềm, kịch bản, đồ hoạ, và các tính năng tương tác được tạo ra, cung cấp, hoặc bằng cách khác có thể truy cập được trên hoặc thông qua Dịch vụ.
 2. Nội dung của Người dùng Tất cả Nội dung được thêm, tạo, tải lên, gửi, phân phối hoặc đăng lên Dịch vụ bởi người dùng, dù được đăng tải công khai hay tư nhân (gọi chung là "Nội dung Người dùng"), là trách nhiệm duy nhất của người dùng đã tạo ra nó. Bạn thừa nhận rằng tất cả Nội dung mà bạn truy cập vào sử dụng Dịch vụ đều tự chịu rủi ro và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc mất mát đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác do kết quả của nó. Khi bạn xóa Nội dung Người dùng, nó sẽ bị xóa khỏi Dịch vụ. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng (i) một số Nội dung Người dùng nhất định (ví dụ, các URL đã được rút ngắn trước đó và Các Litvn Metrics có liên quan) sẽ vẫn có sẵn và (ii) bất kỳ Nội dung Người dùng nào bị Bị xóa có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không theo sau Được chia sẻ với những người khác).
 3. Nội dung Litvn Dịch vụ chứa Nội dung do Litvn hoặc đối tác của Litvn cung cấp và nội dung đó được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Nội dung như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, Litvn Metrics. Bạn phải tuân theo và duy trì tất cả thông báo, thông tin và các hạn chế về bản quyền có trong bất kỳ Nội dung nào truy cập thông qua Dịch vụ.
 4. Sử dụng Giấy phép Theo các Điều khoản Dịch vụ này, Litvn cấp cho mỗi người sử dụng Dịch vụ một giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, không được cấp phép lại và không chuyển nhượng để sử dụng Nội dung, chỉ để sử dụng cá nhân, phi thương mại như là một phần của việc sử dụng Dịch vụ . Nghiêm cấm sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào cho mục đích cá nhân, phi thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Litvn hoặc từ chủ sở hữu bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền của Nội dung đó. Nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích thương mại, bạn phải mua giấy phép cho Doanh nghiệp Litvn của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi về các loại sử dụng khác.
 5. Cấp giấy phép
  1. Giấy phép Litvn Bằng cách gửi Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ, bạn bằng cách này và sẽ cấp cho Litvn giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, có thể cấp lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, chỉnh sửa, sửa đổi, mô phỏng, phân phối, Trưng bày, thực hiện và nếu không sẽ khai thác triệt để Nội dung Người dùng liên quan đến các dịch vụ của Dịch vụ và Litvn (và những người kế nhiệm và phân công), bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng cáo và phân phối lại một phần hoặc tất cả các Dịch vụ (và các sản phẩm phái sinh) Bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web và nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba).
  2. Giấy phép cho Người dùng Bạn cũng có thể làm như vậy và sẽ cấp cho mỗi người sử dụng Dịch vụ một giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung Người sử dụng của bạn thông qua Dịch vụ, và sử dụng, chỉnh sửa, sửa đổi, sao chép, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện như vậy Nội dung của Người dùng.
  3. Không vi phạm Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cấp giấy phép đó mà không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không hạn chế, bất kỳ quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng, hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.
 6. Tính sẵn có của nội dung Litvn không đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung nào sẽ được cung cấp qua Dịch vụ. Hơn nữa, Litvn không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ. Tuy nhiên, Litvn có quyền (i) xóa, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào tùy ý, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn và vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn, khi nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ bên thứ ba Các bên hoặc cơ quan liên quan đến nội dung đó hoặc nếu Litvn lo lắng rằng bạn có thể đã vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này) hoặc không có lý do gì cả và (ii) xóa hoặc chặn bất kỳ Nội dung nào từ Dịch vụ.

9. QUY TẮC ỨNG XỬ

 1. Bạn hứa không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của mình liên quan đến Dịch vụ.
 2. Bạn không được phép hoặc không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hành động hoặc (b) tải lên, tải xuống, đăng, gửi hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối bất kỳ Nội dung nào (bao gồm cả Nội dung Người dùng) trên hoặc thông qua Dịch vụ cái đó:
  1. Vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật hay nghĩa vụ hợp đồng nào (Chính sách bản quyền DMCA của Litvn.
  2. Là bất hợp pháp, chẳng hạn như nội dung đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, phỉ báng, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc khôn lanh;
  3. Tạo thành quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn, rác thải hoặc hàng loạt e-mail ("spam");
  4. Chứa các phần mềm vi rút hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác, các tệp tin hoặc các chương trình được thiết kế hoặc nhằm phá vỡ, gây hư hỏng, hạn chế hoặc can thiệp vào chức năng thích hợp của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông hoặc để làm hỏng hoặc có quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống, Dữ liệu, mật khẩu hoặc các thông tin khác của Litvn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
  5. Giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của Litvn;
  6. Bao gồm tài liệu nhận dạng của bất kỳ ai hoặc thông tin tài chính nhạy cảm; hoặc là
  7. Được xác định bởi Litvn là không phù hợp theo ý của mình.
 3. Bạn không được: (i) có bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (theo quyết định của Litvn) là một tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng lớn trên cơ sở hạ tầng của Litvn (hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba); (Ii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc làm việc đúng đắn của Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên Dịch vụ; (Iii) bỏ qua bất kỳ biện pháp nào Litvn có thể sử dụng để ngăn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ (hoặc các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với Dịch vụ); (Iv) chạy bất kỳ hình thức tự động trả lời hoặc "spam" trên Dịch vụ; (V) sử dụng phần mềm, thiết bị hoặc các quá trình khác tự động hoặc tự động để "thu thập thông tin" hoặc "nhện" bất kỳ trang nào của Dịch vụ; (Vi) thu hoạch hoặc cạo bất kỳ Nội dung nào từ Dịch vụ; Hoặc (vii) nếu không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm chính sách của Litvn.
 4. Bạn không được (trực tiếp hoặc gián tiếp): (i) giải mã, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược kỹ thuật hoặc tìm cách lấy bất kỳ mã nguồn hoặc các ý tưởng hoặc thuật toán dưới bất kỳ khía cạnh, tính năng hoặc một phần của Dịch vụ, ngoại trừ trong phạm vi hạn chế áp dụng Luật pháp nghiêm cấm những hạn chế như vậy; (Ii) sửa đổi, dịch, hoặc bằng cách khác tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ phần nào của Dịch vụ; Hoặc (iii) sao chép, thuê, cho thuê, phân phối hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào bạn nhận được dưới đây. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng tại địa phương, quốc gia, quốc gia và quốc tế.
 5. Litvn cũng có quyền truy cập, đọc, bảo quản và tiết lộ bất kỳ thông tin nào vì nó có thể tin rằng hợp lý là cần thiết để (i) đáp ứng luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ; (Ii) thi hành các Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn ở đây; (Iii) phát hiện, ngăn chặn, hoặc cách khác giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; (Iv) đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ người sử dụng; Hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Litvn, người dùng và công chúng. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ gian lận và chống thư rác.

10. CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể cho phép bạn liên kết tới các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác trên Internet, chẳng hạn như Twitter và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác có thể chứa liên kết đến Dịch vụ. Khi bạn truy cập tài nguyên của bên thứ ba trên Internet, bạn tự chịu rủi ro. Các tài nguyên này không thuộc quyền kiểm soát của Litvn và bạn xác nhận rằng Litvn không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, tính chính xác, hợp pháp, phù hợp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web hoặc tài nguyên đó. Việc đưa vào bất kỳ liên kết như vậy không ngụ ý chứng thực bởi Litvn hoặc bất kỳ liên kết với các nhà khai thác của nó. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Litvn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại gây ra hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung như vậy,

11. CHẤM DỨT

Litvn có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức, có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn. Tất cả các điều khoản của Các Điều Khoản Sử Dụng này do tính chất của chúng nên tiếp tục có hiệu lực sẽ chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

BẢO HÀNH KHƯỚC TỪ

 1. Litvn không có mối quan hệ đặc biệt với hoặc được ủy thác trách nhiệm với bạn. Bạn thừa nhận rằng Litvn không có quyền kiểm soát, và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến:
  1. Mà người dùng có quyền truy cập vào Dịch vụ;
  2. Nội dung bạn truy cập thông qua Dịch vụ;
  3. Nội dung có thể ảnh hưởng đến bạn;
  4. Cách bạn có thể giải thích hoặc sử dụng Nội dung; hoặc là
  5. Bạn có thể thực hiện hành động nào sau khi đã tiếp xúc với Nội dung.

Chúng tôi trên mạng xã hội

Facebook Likes

Thích chúng tôi trên FacebookTheo dõi chúng tôi trên Twitter